ตรวจสอบประสิทธิภาพพระบบระบายอากาศและปรับอากาศ

ตัวอย่างงานตรวจสอบ และปรับปรุงระบบประหยัดพลังงานของระบบปรับอากาศอาคารสำนักงาน